Tietosuoja- ja reksiteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pianotunnit Tampere
33520 Tampere
2378075-9

2. Yhteystiedot rekisteriasioita varten

Pianotunnit Tampere palvelee rekisteriasioissa arkipäivisin 9-17 osoitteessa info@pianotunnittampere.fi.

3. Rekisterin Nimi

Pianotunnit Tampere-asiakasrekisteri

4. Rekisterin peruste ja tarkoitus

Pianotunnit Tampereen asiakkaista pidetään rekisteriä asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Rekisteritietoja voidaan lisäksi käyttää Pianotunnit Tampereen ja asiakkaan väliseen markkinointiin, mukaan lukien sähköinen markkinointi.

5. Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja, mikäli ne eivät ole tarpeellisia asiakassuhteen kannalta. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• Nimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Ikä
• Pianonsoittoon liittyvät ominaisuudet

6. Tietolähteet

Yrityksemme ensisijaisia tietolähteitä ovat: Käyttäjän itsensä rekisteröimät tiedot sekä rekisteröidyn käyttäjän asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat.

7. Tietojen luovutus ja vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Tietojärjestelmä on suojattu, ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen
käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

9.1. Oikeus tulla unohdetuksi

Euroopan Unionin tietosuoja-asetus takaa rekisteriin kirjatulle henkilölle oikeuden tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa, että rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista ilmoittamalla asiasta Pianotunnit Tampereen asiakaspalveluun. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.